Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 217
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
01. 11. 2016 ZMLUVA o poskytovaní právneho poradenstva

JUDr. Štefan Marťák-RealKras, aj ako konateľ RealKras, s.r.o., sa zaväzuje poskytovať klientovi právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou najmä tým, že ho bude zastupovať v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi, správnymi orgánmi a inými právnymi subjektami. Bude mu poskytovať právne rady, spisovať zmluvy a iné listiny, pričom je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomito, dodržiavať mlčanlivosť, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia, vedomia, svedomia a príkazu klienta pokladá za užitočné. JUDr. Štefan Marťák sa zaväzuje navštevovať klienta v mieste jeho sídla podľa jeho potreby a požiadaviek, najmenej lx týždenne ( spravidla v stredu ) počas 3 hodín.

pdf 47 KB
26. 10. 2016 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o.

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 447 KB
24. 08. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme ČadcaNet, s.r.o.

Napájanie zariadení bude zabezpečené zo spoločných priestorov. Spotrebovaná elektrická energia za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 je v-sume 20€. Spotrebovaná elektrická energia bude za rok 2016 vyúčtovaná na základe podružného merania, na základe ktorého bude jedenkrát ročne vždy v prvom kalendárnom mesiaci urobený záznam o spotrebe el. energie a spotreba bude uhradená na účet bytového domu.

pdf 463 KB
15. 08. 2016 Zmluva číslo 02/2016

Komplexné riešenie úloh súvisiacich s vyhodnocovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik). Vykonávanie kontrol nad dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách odberateľa. Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

pdf 290 KB
15. 08. 2016 Zmluva BOZP číslo 02/2016

Komplexné riešenie úloh súvisiacich s vyhodnocovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik). Vykonávanie kontrol nad dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách odberateľa. Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

pdf 84 KB
11. 08. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.

BALÍK 1P - AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Názov služby: Verejná télefónna služba Číslo zmluvy: 2029295630 Adresa umiestnenia: Krásno nad Kysucou 83,02302 Krásno nad Kysucou Telefónne číslo: 0414385324 Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1 Program služby: Biznis linka S

pdf 873 KB
11. 08. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Účastník podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie -14 dní a to podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku alebo zriadením poslednej Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia, Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Zmluve o balíku odovzdal Účastníkovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

pdf 404 KB
01. 07. 2016 Pracovná zmluva

KRAS BYT. s.r.o. a Šulgan Peter uzatvárajú pracovnú zmluvu.

pdf 331 KB
13. 06. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Účelom Zmluvy je zefektívniť vzájomnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, v súlade s platnou právnou úpravou realizovať vzájomné doručovanie Dokumentov elektronicky prostredníctvom Elektronickej pobočky a sprístupniť Požívateľovi ďalšie Elektronické služby.

pdf 227 KB
31. 03. 2016 Zmluva o nájme NP

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na LV č. 1812 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 137 KB
16. 03. 2016 ZMLUVA o poskytovani auditorskych sluzieb 16/03/2016

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy : a/ audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z .z . o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v o zmene a doplnení zákona č . 431/2002 Z. z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za aktuálne účtovné obdobie . b/ audit súladu výročnej správy za aktuálny rok zostavenej podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z . v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

pdf 2.09 MB
05. 01. 2016 DODATOK č.l k Zmluve o nájme

2.4. Napájanie zariadení bude zabezpečené zo spoločných priestorov. Spotrebovaná elektrická energia za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 je v sume 20€. Spotrebovaná elektrická energia bude za rok 2016 vyúčtovaná na základe podružného merania, na základe ktorého bude jedenkrát ročne vždy v prvom kalendárnom mesiaci urobený záznam o spotrebe el. energie a spotreba bude uhradená na účet bytového domu.

pdf 184 KB
02. 01. 2016 Zmluva o nájme nebytových priestoroch

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na ĽV č. 1812 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 132 KB
30. 11. 2015 DODATOK č. 3/2016 MO

K Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120227 uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

pdf 76 KB
05. 11. 2015 Zmluva EX-1396/2015

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Marián Chlebek

pdf 380 KB
02. 11. 2015 Zmluva o dielo 01/2015

Objednávateľ objednáva u Zhotoviteľa „ Obnova bytovej budovy - Bytový dom č. 1020, ul. l.mája, Krásno nad Kysucou“ - podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

pdf 279 KB
27. 10. 2015 ZMLUVA O DIELO číslo: 1/2015

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonať práce na bytovom dome č. 1160, Ul. Lesnícka v Krásne nad Kysucou podľa ponuky zo dňa 26.6.2015, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy vo výške 10 024,07 €. a) Maľovanie spoločných priestorov vo vchode 1,2,3 b) Výmena podlahových krytín na schodištiach vo vchode 1,2,3.

pdf 843 KB
26. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Marián Chiebek, Kalinov 1407, Krásno nad Kysucou

pdf 380 KB
20. 10. 2015 Zmluva EX-1397/2015

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová

pdf 384 KB
16. 10. 2015 Zmluva o vykonaní exekúcie 16.10.

Na základe exekučného titulu - platobný rozkaz č. 10C/27/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému: Viera Komárová, 1. mája 1499/3, Krásno nad Kysucou

pdf 70 KB