Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 203
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
12. 06. 2019 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness pre bytový dom

Predmetom Zmluvy je vedenie bežného účtu SPORObusiness pre bytový dom číslo SK9809000000005159050133 (ďalej „Účet“) Bankou pre Klienta. Ak Banka pred uzatvorením Zmluvy vedie pre Klienta účet s rovnakým číslom, predmetom tejto Zmluvy je zmena podmienok vedenia tohto účtu na Účet.

pdf 2.76 MB
12. 06. 2019 Zmluva o Elektronických službách

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom zä podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

pdf 134 KB
04. 06. 2019 Zmluva o dielo č. 19/248

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte Struhy 1301, Krásno nad Kysucou (ďalej len „zmluvný objekt") spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP"), b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah"), c) odpočte hodnôt z PRT, d) rozpočltavanlm nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočltavacia služba“)

pdf 274 KB
04. 06. 2019 Zmluva o dielo č. 19/249

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte Struhy 1331, Krásno nad Kysucou (ďalej len „zmluvný objekt") spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP“), b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah"), c) odpočte hodnôt z PRT, d) rozpočitavaním nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočltavacia služba")

pdf 368 KB
04. 06. 2019 Zmluva o dielo č.19/250

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte Struhy 1378, Krásno nad Kysucou (ďalej len „zmluvný objekt“) spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT“) v bytoch a nebytových priestoroch („NP“), b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah“), c) odpočte hodnôt z PRT, d) rozpočitavanfm nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočitavacia služba“)

pdf 297 KB
04. 06. 2019 Zmluva o montáži pomerových rozdeľovačov tepla

Predmet zmluvy tvorí záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, ktoré spočíva v: montáži prístrojov na rozdeľovanie nákladov na vykurovanie dodaných objednávateľom vrátane mapovania, t.j. spracovania podkladov pre vypracovanie dokumentácie osadenia prístrojov na rozdeľovanie nákladov na vykurovanie v bytových, pripadne nebytových priestoroch a záväzok objednávateľa zhotoviteľovi poskytovať potrebnú súčinnosť a zaplatiť dojednanú cenu za vykonanie diela.

pdf 108 KB
04. 06. 2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje Prevádzkovateľa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon") a podľa podmienok tejto zmluvy. Sprostredkovateľ súhlasí s dodržiavaním nasledujúcich ustanovení týkajúcich sa všetkých osobných údajov Prevádzkovateľa.

pdf 123 KB
04. 06. 2019 Zmluva o dielo č. 19/246

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte Lesnícka 1160, Krásno nad Kysucou (ďalej len „zmluvný objekt") spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP"), b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah"), c) odpočte hodnôt z PRT, d) rozpočítavanlm nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočítavacia služba").

pdf 392 KB
04. 06. 2019 Zmluva o dielo č.19/245

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte Lesnícka 1160, Krásno nad Kysucou (ďalej len „zmluvný objekt") spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP"), b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah"), c) odpočte hodnôt z PRT, d) rozpočítavanlm nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočítavacia služba").

pdf 423 KB
04. 06. 2019 Zmluva o dielo č. 19/244

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte Lesnícka 1160, Krásno nad Kysucou (ďalej len „zmluvný objekt") spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP"), b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah"), c) odpočte hodnôt z PRT, d) rozpočítavanlm nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočítavacia služba").

pdf 290 KB
28. 05. 2019 Zmluva o výkone správy - Požiarna zbrojnica

Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných strán pri výkone správy domu správcom, ktoré sa na nich vzťahujú zo zmluvy a zo zákona (ďalej len výkon správy). Výkon správy sa týka bytového domu číslo 1594 (ďalej ako dom), spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu a priľahlého pozemku patriaceho k domu.

pdf 301 KB
06. 05. 2019 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 11/2007 (ďalej len „Dodatok“) (9500/48/2007/6CE)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II Nájomnej zmluvy, ktorý sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne: 1. Ročné nájomné bolo dohodnuté na základe Uznesenia MZ Krásno nad Kysucou č. 17/2019 zo dňa 13.3.2019 v celkovej výške 225 € /dvestodvadsaťpäť EUR/. K nájmu za nebytové priestory prenajímateľ nebude fakturovať daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) pokiaľ nedôjde k zmene právnych predpisov.

pdf 126 KB
06. 05. 2019 Dodatok č. 1. k Rámcovej zmluve č. 139/2014

Zmluvné strany sa dohodli v súlade ustanovením čl.4, Cena diela a fakturácia uzatvorenej dňa 30.5.2014 na tomto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva dopĺňa, mení a upravuje takto: ČI. 4. Cena diela a fakturácia sa dpľňa nasledovne: 4. Cena diela a fakturácia 4.5. V prípade požiadavky spoločnosti KRASBYT, s.r.o., o výmenu PRNV, ktorá bude hradená z Fondu prevádzky údržby a opráv objednávateľa, bude táto fakturovaná na adresu

pdf 67 KB
08. 01. 2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme tréningového futbalového ihriska

Zo zmluvy o nájme sa vypúšťa v bode V. nasledovné: Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri organizácii podujatia všetky služby spojené s jeho uskutočnením (bezpečnosť a poriadok - zabezpečenie bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, prípadne zdravotnícky dozor - podľa rozsahu uskutočneného podujatia). Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za technické zabezpečenie podujatia a taktiež za poriadok počas podujatia.

pdf 45 KB
31. 12. 2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - kotolňa Dom služieb

Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi za dohodnuté nájomné kotolňu, ktorá sa nachádza v Dome služieb na adrese kpt. Pagáča 557, ktorý sa nachádza na parcele KN-C č. 290/1 v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktoré sú evidované Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1812, pre k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca.

pdf 139 KB
19. 12. 2018 Nájomná zmluva o prenájme tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou.

pdf 67 KB
05. 12. 2018 Zmluva o dielo - poskytovaní služieb

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov - viď Prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo - poskytovaní služieb.

pdf 121 KB
22. 11. 2018 Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľni, a.s. k Zmluve o úvere pre bytový dom č.1378

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľni, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 k Zmluve o úvere pre bytový dom č.1378

pdf 283 KB
22. 11. 2018 Zmluva o úvere pre bytový dom č.1378

Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Splátkového úveru č. 5151586398 a Kontokorentného úveru (spolu ďalej „Úver) Bankou Dlžníkovi v sume. mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve poskytnutý Úver splatiť, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť dalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.

pdf 2.45 MB
31. 10. 2018 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/196/Krasbyt

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 346 KB