Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 213
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
04. 09. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky

1) Poskytovateľ v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou č.99/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým bol schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2017, poskytuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Príjemcovi finančnú dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 200 000,- €, slovom dvestotisíc eur. 2) Finančná dotácia podľa odseku 1 tohto článku I zmluvy sa poskytuje Príjemcovi na výstavbu „Futbalového ihriska s umelou hracou plochou - spodná stavba a odvodnenie". 3) Príjemca finančnú dotáciu poskytnutú podľa odseku 1 tohto článku I prijíma a zaväzuje sa použiť finančnú dotáciu výlučne na účel uvedený v odseku 2 tohto článku I zmluvy. 4) Finančná dotácia bude poskytnutá jednorazovo a bude poukázaná bezhotovostne na bankový účet príjemcu.

pdf 42 KB
16. 08. 2017 Zmluva o finančnom lízingu č. 9900290

Predmetom ZFL je poskytnutie finančného lízingu na Predmet lízingu Bankou Lízingovému prijímateľovi dobu určenú v ZFL za odplatu.

pdf 231 KB
16. 08. 2017 Kúpna zmluva číslo 9900290

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri odplatnom prevode vlastníckeho práva Dodávateľom ako predávajúcim Banke ako kupujúcemu k nasledujúcej hnuteľnej veci: Plynový kondenzačný nerezový kotol Atag Q 60S s príslušenstvom. Cena/ks bez DPH (EUR): 3 457,56

pdf 140 KB
09. 08. 2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe „Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou - spodná stavba a odvodnenie“ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

pdf 381 KB
07. 08. 2017 Zmluva o dielo 17/406

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať komplexné služby v zmluvnom objekte Struhy 1617 v Krásne nad Kysucou, (ďalej len „zmluvný objekt“) spočívajúce v: a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej len „PRT") v bytoch a nebytových priestoroch („NP") b) odbornej prekládke meracích prístrojov po výmene vykurovacích telies, kontrole, výmene, a pod. (ďalej len „servisný zásah“) c) odpočte hodnôt z PRVN d) rozpočítavaním nákladov na dodávku tepla, (ďalej „odpočtová a rozpočítavacia služba")

pdf 437 KB
12. 07. 2017 Zmluva o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového ihriska

Poskytovateľ a prijímateľ uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Krásne nad Kysucou (ďalej len ..zmluva") v rámci realizácie projektu poskytovateľa, financovaného zo zdrojov investičného programu európskej futbalovej asociácie UEFA (ďalej len „donor“) s názvom „UEFA Hattrick IV", zameraného na podporu výstavby futbalovej infraštruktúry.

pdf 168 KB
30. 06. 2017 Dodatok č.1 k ZMLUVE o poskytovaní právneho poradenstva

Bod 2) sa od 1.7.2017 mení za nasledovných podmienok a obsahu: 2) Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene vo výške 200,-eur, ktorá suma bude splatná do 15. dňa toho-ktorého mesiaca a uhradená najneskôr do 14 dní od splatnosti na účet JUDr. Štefana Marťáka-RealKras v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5044692726/0900 príkazom k úhrade. Pri poskytovaní právnej pomoci nad rozsah dohodnutý touto zmluvou a s väčšími výdavkami, môže byť dohodnutá odmena zvýšená po predchádzajúcom odsúhlasení klientom. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 1.11.2016 zostávajú nezmenené.

pdf 29 KB
23. 06. 2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku

Predmetom prenájmu je časť nehnuteľnosti-parcely KN-C č. 6780/2-ostatné plochy o výmere 8597m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1812 k.ú. Krásno nad Kysucou.

pdf 59 KB
30. 04. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2017

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, konzultačné a poradenské služby pri realizácii v rámci zodpovedného zástupcu v tepelnej energetike a záväzok Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení jeho záväzku včas a riadne všetku potrebnú súčinnosť, zaobstarať potrebné podklady a informácie a zaplatiť Poskytovateľovi odplatu v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy.

pdf 52 KB
01. 03. 2017 Dodatok č.3 k ZMLUVE O NÁJME č. 6 zo dňa 01.04.2009

Nájomnou zmluvou č. 6 z 1.4.2009, dodatkom č. 1 zo dňa 07.11.2011 a dodatkom č.2 zo dňa 01.03.2012 účastníci uzavreli nájom na nebytové priestory v budove Zdravotné stredisko Krásno nad Kysucou ako: - lekáreň - 120,61 m2 - ambulancia pre lekára - 57,70 m 2 Nájom bol uzatvorený na dobu určitú do 28.02.2017. Vzhľadom k vyššie uvedenému účastníci sa dojednávajú na tomto dodatku k nájomnej zmluve: I. Mení sa termín skončenia nájmu na dobu 5 rokov t.j. do 28.02.2022. /Uznesenie MZ č. 28/2017 zo dňa 06.02.2017/ II. Ostatné dojednania zostávajú bezo zmien. .

pdf 33 KB
01. 02. 2017 Zmluva o nájme NP Beauty

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na LV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 144 KB
19. 01. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu

Dňa 26.októbra 2016 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dodávke plynu č. SC2016/064/KRASBYT, s.r.o..(ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Dodávateľ zaviazal opakovane dodávať zemný plyn do Odberných miest Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na tieto Odberné miesta a Odberateľ sa zaviazal uhradiť cenu dohodnutú v Zmluve. Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

pdf 271 KB
09. 01. 2017 Zmluva o výkone správy

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za účelom zabezpečenia výkonu správy objektu súp.číslo 1367 Zdravotné stredisko zapísané pre kataster nehnuteľností Čadca na LV č. 5279 vedenom Okresným úradom katastrálny odbor - Zdravotné zariadenie Krásno nad Kysucou správcom a úpravy práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ich vzájomných vzťahov pri výkone správy.

pdf 335 KB
02. 01. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energy Europe

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy: a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku 3. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP"), b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby"). 2. Odberateľ je povinný dodanú elektrinu odobrať a za dodávku elektriny a za zabezpečenie distribučných služieb dodávateľovi zaplatiť cenu podľa článku 5. tejto zmluvy.

pdf 424 KB
01. 01. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy : a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Článku 3. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto'1] za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP"), b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby"].

pdf 1.28 MB
01. 01. 2017 Zmluva o poskytovaní energetickej služby č.001/2010

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať komplexnú energetickú službu pre súbor technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Struny 83 , garantujúcu tepelný a časový režim vykurovania ÚK a ohrevu teplej vody. Energetické služby kancelárií budú fakturované na podlahovú vykurovanú plochu: 37,87 m2. Kancelária č. 1: 4,53 x 4 = 18,12 m2 Kancelária č. 2 : 4,53 x 4,36 = 19,75 m2 Opravy, revízie, atesty a odborné prehliadky PK fakturované 35% z nákladov.. Rozpočítanie elektrickej energie zo správy podľa faktúry 50% od 1.3.2017.

pdf 125 KB
01. 11. 2016 ZMLUVA o poskytovaní právneho poradenstva

JUDr. Štefan Marťák-RealKras, aj ako konateľ RealKras, s.r.o., sa zaväzuje poskytovať klientovi právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou najmä tým, že ho bude zastupovať v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi, správnymi orgánmi a inými právnymi subjektami. Bude mu poskytovať právne rady, spisovať zmluvy a iné listiny, pričom je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomito, dodržiavať mlčanlivosť, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia, vedomia, svedomia a príkazu klienta pokladá za užitočné. JUDr. Štefan Marťák sa zaväzuje navštevovať klienta v mieste jeho sídla podľa jeho potreby a požiadaviek, najmenej lx týždenne ( spravidla v stredu ) počas 3 hodín.

pdf 47 KB
26. 10. 2016 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o.

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 447 KB
24. 08. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme ČadcaNet, s.r.o.

Napájanie zariadení bude zabezpečené zo spoločných priestorov. Spotrebovaná elektrická energia za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 je v-sume 20€. Spotrebovaná elektrická energia bude za rok 2016 vyúčtovaná na základe podružného merania, na základe ktorého bude jedenkrát ročne vždy v prvom kalendárnom mesiaci urobený záznam o spotrebe el. energie a spotreba bude uhradená na účet bytového domu.

pdf 463 KB
15. 08. 2016 Zmluva číslo 02/2016

Komplexné riešenie úloh súvisiacich s vyhodnocovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik). Vykonávanie kontrol nad dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách odberateľa. Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

pdf 290 KB