Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 203
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
01. 02. 2017 Zmluva o nájme NP Beauty

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Zdravotné stredisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 1710 zapísaný na LV č. 5687 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 144 KB
19. 01. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu

Dňa 26.októbra 2016 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dodávke plynu č. SC2016/064/KRASBYT, s.r.o..(ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Dodávateľ zaviazal opakovane dodávať zemný plyn do Odberných miest Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na tieto Odberné miesta a Odberateľ sa zaviazal uhradiť cenu dohodnutú v Zmluve. Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

pdf 271 KB
09. 01. 2017 Zmluva o výkone správy

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za účelom zabezpečenia výkonu správy objektu súp.číslo 1367 Zdravotné stredisko zapísané pre kataster nehnuteľností Čadca na LV č. 5279 vedenom Okresným úradom katastrálny odbor - Zdravotné zariadenie Krásno nad Kysucou správcom a úpravy práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ich vzájomných vzťahov pri výkone správy.

pdf 335 KB
02. 01. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energy Europe

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy: a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku 3. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP"), b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby"). 2. Odberateľ je povinný dodanú elektrinu odobrať a za dodávku elektriny a za zabezpečenie distribučných služieb dodávateľovi zaplatiť cenu podľa článku 5. tejto zmluvy.

pdf 424 KB
01. 01. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy : a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Článku 3. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto'1] za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP"), b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby"].

pdf 1.28 MB
01. 01. 2017 Zmluva o poskytovaní energetickej služby č.001/2010

ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať komplexnú energetickú službu pre súbor technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Struny 83 , garantujúcu tepelný a časový režim vykurovania ÚK a ohrevu teplej vody. Energetické služby kancelárií budú fakturované na podlahovú vykurovanú plochu: 37,87 m2. Kancelária č. 1: 4,53 x 4 = 18,12 m2 Kancelária č. 2 : 4,53 x 4,36 = 19,75 m2 Opravy, revízie, atesty a odborné prehliadky PK fakturované 35% z nákladov.. Rozpočítanie elektrickej energie zo správy podľa faktúry 50% od 1.3.2017.

pdf 125 KB
01. 11. 2016 ZMLUVA o poskytovaní právneho poradenstva

JUDr. Štefan Marťák-RealKras, aj ako konateľ RealKras, s.r.o., sa zaväzuje poskytovať klientovi právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou najmä tým, že ho bude zastupovať v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi, správnymi orgánmi a inými právnymi subjektami. Bude mu poskytovať právne rady, spisovať zmluvy a iné listiny, pričom je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomito, dodržiavať mlčanlivosť, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia, vedomia, svedomia a príkazu klienta pokladá za užitočné. JUDr. Štefan Marťák sa zaväzuje navštevovať klienta v mieste jeho sídla podľa jeho potreby a požiadaviek, najmenej lx týždenne ( spravidla v stredu ) počas 3 hodín.

pdf 47 KB
26. 10. 2016 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o.

Na základe podmienok tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta (Odberných miest) Odberateľa podľa špecifikácií uvedených v Prílohe 1 k Zmluve a zabezpečiť distribúciu zemného plynu a jeho prepravu (podľa potreby) na toto (tieto) Odberné miesto (miesta) a Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. VOP sú priložené ako Príloha 2 k Zmluve.

pdf 447 KB
24. 08. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme ČadcaNet, s.r.o.

Napájanie zariadení bude zabezpečené zo spoločných priestorov. Spotrebovaná elektrická energia za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 je v-sume 20€. Spotrebovaná elektrická energia bude za rok 2016 vyúčtovaná na základe podružného merania, na základe ktorého bude jedenkrát ročne vždy v prvom kalendárnom mesiaci urobený záznam o spotrebe el. energie a spotreba bude uhradená na účet bytového domu.

pdf 463 KB
15. 08. 2016 Zmluva číslo 02/2016

Komplexné riešenie úloh súvisiacich s vyhodnocovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik). Vykonávanie kontrol nad dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách odberateľa. Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

pdf 290 KB
15. 08. 2016 Zmluva BOZP číslo 02/2016

Komplexné riešenie úloh súvisiacich s vyhodnocovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bezpečnostný technik). Vykonávanie kontrol nad dodržiavaním predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách odberateľa. Vykonávanie prác technika požiarnej ochrany.

pdf 84 KB
11. 08. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.

BALÍK 1P - AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Názov služby: Verejná télefónna služba Číslo zmluvy: 2029295630 Adresa umiestnenia: Krásno nad Kysucou 83,02302 Krásno nad Kysucou Telefónne číslo: 0414385324 Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1 Program služby: Biznis linka S

pdf 873 KB
11. 08. 2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Účastník podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie -14 dní a to podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku alebo zriadením poslednej Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia, Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Zmluve o balíku odovzdal Účastníkovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

pdf 404 KB
01. 07. 2016 Pracovná zmluva

KRAS BYT. s.r.o. a Šulgan Peter uzatvárajú pracovnú zmluvu.

pdf 331 KB
13. 06. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Účelom Zmluvy je zefektívniť vzájomnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, v súlade s platnou právnou úpravou realizovať vzájomné doručovanie Dokumentov elektronicky prostredníctvom Elektronickej pobočky a sprístupniť Požívateľovi ďalšie Elektronické služby.

pdf 227 KB
31. 03. 2016 Zmluva o nájme NP

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na LV č. 1812 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 137 KB
16. 03. 2016 ZMLUVA o poskytovani auditorskych sluzieb 16/03/2016

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy : a/ audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z .z . o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v o zmene a doplnení zákona č . 431/2002 Z. z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za aktuálne účtovné obdobie . b/ audit súladu výročnej správy za aktuálny rok zostavenej podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z . v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

pdf 2.09 MB
05. 01. 2016 DODATOK č.l k Zmluve o nájme

2.4. Napájanie zariadení bude zabezpečené zo spoločných priestorov. Spotrebovaná elektrická energia za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 je v sume 20€. Spotrebovaná elektrická energia bude za rok 2016 vyúčtovaná na základe podružného merania, na základe ktorého bude jedenkrát ročne vždy v prvom kalendárnom mesiaci urobený záznam o spotrebe el. energie a spotreba bude uhradená na účet bytového domu.

pdf 184 KB
02. 01. 2016 Zmluva o nájme nebytových priestoroch

Prenajímateľ má v správe nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou - Dom služieb nachádzajúcej sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou č.súpisné 557 zapísaný na ĽV č. 1812 a je na základe Mandátnej zmluvy Mesta Krásno nad Kysucou oprávnený dať do nájmu nebytové priestory tam nachádzajúce sa.

pdf 132 KB
30. 11. 2015 DODATOK č. 3/2016 MO

K Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120227 uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

pdf 76 KB